За нас

"ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП" ООД

„Интер Консулт Груп“ ООД е компания, специализирана в подготовка и управление на европейски проекти по програми, финансиращи бизнеса, публичната власт и неправителствения сектор.

Предметът на дейност на компанията е ориентиран към предлагане на качествени консултации, обучения и разработване на проекти по европейски програми, финансирани по линия на европейските програми

BV_Cert_9001-27001

"ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО" ООД

„Интер Консулт Агро“ ООД – компания, специализирана в подготовка и управление на проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Националните програми, финансиращи селското стопанство.

СНЦ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА"

СНЦ „Европейски център в подкрепа на бизнеса“ – неправителствена организация, която подпомага бизнеса, чрез информационна, иновационна, обучителна и координационна дейност.  Към сдружението функционира Център за професионално обучение, лицензиран в НАПОО.