Стандартите са средство, чрез което всяка организация може да управлява процесите и дейностите си така, че нейните продукти или услуги да отговарят на целите, които си е поставила:
• за удовлетворяване на изискванията на клиентите
• за достигане на съответствие с изискванията на нормативната уредба
• за опазване на околната среда и др.

Предлагани услуги

Разработване и внедряване на системи за управление

Провеждане на вътрешни одити

Поддръжка на системи за управление

Етапи на процеса по разработване и внедряване на системи за управление