Екипът на „Интер Консулт Нова“ ООД има доказани компетенции и дългогодишен опит в  бизнес консултирането на организации, опериращи в различни сфери на дейност.
Предоставяме експертна помощ, ориентирана към повишаване ефективността на работата, използването на ресурсите, изпълнението на процесите, създаване на вътрешнофирмени правила и други дейности, водещи до цялостно подобряване на организационната дейност и преодоляване на предизвикателствата на динамичната бизнес среда.
Сътрудничеството ни с клиентите се базира на индивидуален подход и доверие, до постигане на желаните резултати.

Предлагани услуги

Анализи

  • Анализ на дейността, оценка на ефективност и ефикасност на процесите;
  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  • Функционален анализ
  • Анализ на административния капацитет

Реинженеринг на процесите

Цялостен преглед, преосмисляне и реорганизация на фирмените дейности, насочено към постигане на ресурсна ефективност, конкурентно предимство, подобрения в основните показатели на организацията.

Организационно и стратегическо планиране

  • Консултиране за подобряване управлението на процесите
  • Консултиране в областта на управление на човешките ресурси -идентифициране на потребностите, определяне на компетенциите, планиране на развитието
  • Разработване на стратегии, планове и програми

Етапи на изпълнение