Успешни проекти

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ISO 50001
Приложими стандарти:
ISO 50001:2011

Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия.

ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА бе избрана за изпълнител на дейност по разработване и внедряване на система за управление на енергията, съгласно ISO 50001:2011 , като част от мерките за повишаване на енергийната ефективност на дружеството.

В рамките на системата се включва дейността на 273 обекта-подстанции, разположени на територия на цялата страна, собственост на ЕСО ЕАД.

Освен разработване и внедряване на системата, консултантите на ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА организираха и проведоха двудневно обучение с откъсване от работното място на 30 служители на дружеството, за запознаване с изискванията на стандарта ISO 50001:2011, както и курс за обучение на вътрешни одитори на системата, който се проведе в гр. София.

Дейностите са част от изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.002-0037 „Повишаване на енергийната ефективност в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, одобрен за финансиране по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие“.

Още успешни проекти