Стандарти

Управление на качеството

ISO 9001:2015  

Системи за управление на качеството – Изисквания

Стандартът ISO 9001:2015  определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация:

 • Трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове
 • Непрекъснато се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти, чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване и осигуряването на съответствие с изискванията

Стандартът представлява набор от изисквания, приложими за всякакъв тип организации.

ISO 9001:2015  е базиран на седемте принципа на управление на качеството:

 • Фокус върху клиента
 • Лидерство
 • Увличане на персонала
 • Процесен подход
 • Усъвършенстване
 • Взимане на решения, базирани на факти
 • Управление на взаимоотношенията

Ползи:

 • Конкурентни предимства
 • Подобряване ефективността и ефикасността на бизнес процесите и успешно управление на риска
 • Привличане на инвестиции, подобряване на репутацията
 • Оптимизиране на процесите и спестяване на разходи
 • Подобрение на обмена на информация вътре в организацията
 • Повишаване удовлетвореността на клиента и др.

Стандартът е основа за разработване и внедряване на системи, съгласно специфични стандарти – за управление на околната среда, здраве и безопасност при работа, сигурност на информацията и др.

 


IATF 16949:2016

Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици

IATF 16949 е стандартът за системи за управление на качеството за автомобилната индустрия.

IATF 16949:2016 е разработен съвместно от IATF (Международна работна група за автомобилна промишленост) в сътрудничество с ISO (Международната организация по стандартизация). Като основа на стандарта е прилагането на системата за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 и в добавка са включени най-новите автомобилни стандарти на световните производители.

Преходът от ISO/TS 16949 към IATF 16949 включва силен акцент върху безопасността на продуктите, разширяване на фокуса към управление на риска, управление на доставчици и други.

Подобни системи се прилагат от организации, които трябва да удовлетворят изискванията за управление на качеството при проектиране и разработка, производство, монтаж на продукти, свързани с автомобила, както и съответните услуги за автомобилната индустрия.

Ползи:

 • Конкурентно предимство, иновации и усъвършенстване
 • Предоставяне на качествени продукти, спрямо най-високи изисквания за безопасност
 • Възможност за работа с най-големите в света автомобилни производители, които поставят сертификацията като задължително условие
 • Демонстриране на ангажираност, етични практики и корпоративна социална отговорност на организацията

Стандартът лесно се интегрира с изискванията на други стандарти за системи за управление.

 


ISO 13485:2016

Медицински изделия. Системи за управление на качеството – Изисквания за целите на нормативните актове

ISO 13485 е международен стандарт, отнасящ се до системи за управление на качеството, за организации, извършващи проектиране и разработване, производство, съхранение и дистрибуция, инсталиране, или сервизно обслужване на медицинско изделие и проектиране и разработване или предоставяне на свързаните дейности (например техническа поддръжка).

Стандартът се прилага за определени групи медицински изделия, в това число активно медицинско изделие, активно имплатнтируемо медицинско изделие, стерилно медицинско изделие и др.

Прилагането на изискванията на този стандарт е обвързано с изискванията на европейски директиви от Нов подход (90/385/ЕИО; 93/42/EEC; 98/79/EEC). Стандартът ISO 13485 е разработен въз основа на изискванията на стандарт ISO 9001, като са модифицирани две секции – непрекъснато подобрение и удовлетвореност на клиентите. Освен изискванията на ISO 9001 в стандарта са включени специфични изисквания за компанията произвеждаща продукция с медицинско предназначение, като например: изисквания към хигиената на персонала, оборудването и производствените помещения; изисквания към складовите помещения; начини за изземане на продукция от пазара, ако има негативно влияние върху потребителите и др.

Ползи:

 • по-високо качество на продукта
 • подобряване на ефективността на производствения процес, с минимизиране на несъответствията
 • по-добра мотивация на персонала
 • конкурентно предимство на пазара.

Съответствието с ISO 13485 може да се използва като част от съответствието с нормативната база. Доказателство за съответствие на системата, съгласно ISO 13485 е придобиването на акредитиран сертификат.