Стандарти

Управление на енергията

ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията – Изисквания с указания за прилагане

ISO 50001:2018 определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията, чиято цел е да се позволи на организацията да следва систематичен подход за постигане на подобряване на енергийните характеристики.

Прилагането на система за управление на енергията, спрямо ISO 50001, включва идентифициране на видовете енергия, оценка на използването и потреблението на енергия и идентифициране на възможности за подобрение на енергийните характеристики, в областите на значимо използване. Това обуславя провеждането на енергийна политика, поставяне на цели и планове за действие, за тяхното постигане и измерване.

Освен определяне на изискванията, приложими към използването и потреблението на енергия, енергийната ефективност, в стандарта са включени изисквания, относно измерване, документиране, докладване, проектиране и практики за възлагане на обществени поръчки за оборудване, системи, процеси, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики.

ISO 50001 дава рамка за управление на енергийните характеристики и справяне с енергийните разходи, като същевременно помага на компаниите да намалят своето въздействие върху околната среда за постигане на целите за намаляване на емисиите. Според ISO (Международна организация за стандартизация), всички предприятия, които са внедрили този стандарт, подобряват енергийната ефективност с поне 10%.

Новата версия на стандарта следва структурата на високо ниво, което улеснява интеграцията с други изисквания, като тези на стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018.

 

Ползи:

  • Подпомага организациите за по-добро използване на съществуващите енергийни ресурси
  • Осигурява рамка за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на веригата за доставки
  • Позволява интеграция с други системи за управление, като например за околната среда, за здравето и безопасността.