Стандарти

Управление на веригата за доставки

IFS (International Featured Standards)

IFS понастоящем включва осем стандарта, разработени за и от заинтересованите страни, участващи във всички части на веригата за доставки. Всички стандарти са технологични стандарти, които помагат на потребителите при прилагането на законовите разпоредби, относно безопасността на храните и предоставят единни указания – за безопасност, качество на продуктите.

Сертифицирането е отворено за производители на храни, брокери, доставчици на логистика, производители на домакински и хигиенни продукти, както и търговци на едро и търговци на дребно.

 • IFS HPC
 • IFS Global Markets HPC
 • IFS Food 6.1
 • IFS Global Markets Food
 • IFS Wholesale / Cash & Carry
 • IFS Logistics 2.2
 • IFS Global Markets Logistics
 • IFS Broker
 • IFS PACsecure 1.1

На сайта на IFS e налична информация за всички изисквания. Стандартите се използват безплатно.


IFS Food – Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти 

IFS Food е признат стандарт от Глобална инициатива за безопасност на храните за одитиране на производителите на храни. Акцентът е върху безопасността на храните и качеството на процесите и продуктите. Отнася се до предприятия за преработка на храни и фирми, които опаковат хранителни продукти.

IFS Food се прилага, когато продуктите са „преработени“ или когато съществува опасност от замърсяване на продукта по време на първичното опаковане. Стандартът е важен за всички производители на храни, особено за тези, които произвеждат етикети, тъй като той съдържа много изисквания, свързани със спазването на спецификациите на клиента.

IFS Food е широко разпространен стандарт. Големите търговски вериги изискват въвеждането на този стандарт от всички свои доставчици.

Ползи от внедряване на IFS Food:

 • Единна система за осигуряване на качество и безопасност
 • Оптимизирани процеси
 • По-голяма конкурентоспособност
 • Подобрени отношения с клиенти и регулаторни органи, подобрени бизнес възможности
 • Международно признание
 • Глобална мрежа (данни за търсене на собствени доставчици и търговци)


  IFS Logistics – Стандарт за логистични услуги по отношение качеството и безопасността на продуктите

  IFS Logistics е стандарт за съхранение, разпространение и транспорт, както и дейностите по товарене и разтоварване на хранителни и нехранителни продукти. Стандартът е разработен в отговор на предизвикателствата пред  търговията и индустрията за създаване на прозрачност и доверие в цялата верига на доставки.

  Внедряването на IFS Logistics може да предложи редица ключови ползи за компаниите, които се стремят към съвършенство в качеството и удовлетвореността на клиентите, и търсят конкурентно предимство на техния пазар.

  Ползи:

  • Подобрено доверие в доставчиците и продуктите;
  • Намалено време, прекарано в скрининг на доставчика;
  • Защита при надлежна проверка;
  • Способност за намаляване на индивидуалните разходи за одита чрез комбиниране на различни одиторски проверки едновременно;
  • Ефективно използване на ресурсите;
  • Намаляване на необходимостта от проверки на клиентите;
  • Подобрена бизнес репутация като доставчик на висококачествени и безопасни продукти.