Интер Консулт Нова ООД организира и провежда обучения в следните направления

Обучения за повишаване на административния капацитет в публичния сектор

Въведение в изискванията на международно признати стандарти и указания за практическото им прилагане

Обучения за вътрешни одитори на системи за управление, съгласно изискванията на стандарти от серията ISO и ISO 19011

Специфични обучения и семинари, според потребностите и изискванията на клиента

Обученията се провеждат по предварително установена тема и програма или по заявка на клиента. Всяко обучение включва предварително планиране – изготвяне на програма,  график, обучителни материали за участниците, осигуряване на квалифицирани лектори. На участниците се издават персонални сертификати или удостоверения от успешно преминато обучение.

Логистично осигуряване на обучения и събития

В зависимост от потребностите на клиента, ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА може да осигури цялостна логистична и организационно-техническа подготовка на провежданите обучения и други публични мероприятия, в това число избор на хотели, настаняване; транспорт; наем на зали и оборудване; озвучаване; регистрация, анкетиране на участниците; изхранване, кафе-паузи, и др. дейности.