Притежаваме опит и експертиза за изпълнение на следните дейности:

Разработване на стратегически документи в публичния и частния сектор, чрез прилагане на утвърдени методологии:

  • Общински стратегии и планове за развитие;
  • Стратегии за управление на риска;
  • Комуникационни стратегии;
  • Стратегии за повишаване на административния капацитет и др.
  • Вътрешни правила на администрацията; стандарти за обслужване, карти на процесите и др.

Повишаване на административния капацитет, чрез:

  • Провеждане на функционални анализи, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация;
  • Анализ на административния капацитет, проучване на нуждите от обучения и разработване на планове за обучения;
  • Прилагане на CAF (Обща рамка за оценяване)

Внедряване на системи за управление, съгласно изискванията на приложими международни стандарти в публичния сектор