Стандарти

Управление на околната среда

ISO 14001:2015

Системи за управление по отношение на околната среда – Изисквания с указания за прилагане

ISO 14001:2015 е международно признат стандарт и поставя изисквания към организации от всякакъв тип, за управление на аспектите на околната среда от техните дейности, продукти и услуги, които са определили че могат да контролират или да повлияят, като се има предвид перспективата на жизнения цикъл.

Внедряването на Система за управление на околната среда, в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015 спомага за устойчивото развитие на бизнеса, чрез прилагане на политика за управление на околната среда за:

  • Подобряване на екологичните показатели;
  • Изпълнение на задължения за спазване;
  • Постигане на екологични цели.

Основният акцент в прилагането на този стандарт е постигането на систематичен подход в управлението на екологичните аспекти и рискове. Системата за управление на околната среда може да способства и подобряване на ефективността на организациите в ключови области като използване на енергия, управление на отпадъците, рециклиране и др.

Ползи

  • Демонстриране на ангажираност с екологичните проблеми
  • Постигане на съответствие с нормативните изисквания и другите задължения за спазване
  • Подобрено управление на риска за околната среда
  • Намаляване на разходите
  • Повишено доверие

Стандартът позволява лесно интегриране с изискванията на други стандарти от серия ISO.

Семейството от стандарти ISO 14000 предоставя практически инструменти за компании и организации от всякакъв вид, които искат да управляват своите екологични задължения.