Стандарти

Безопасност на храните

ISO 22000: 2018

Системи за управление на безопасността на храните – Изисквания към организациите, участващи във веригата за производство на храни

ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление.

Новата версия на стандарта е публикувана през юни 2018 г. В изданието са представени следните подобрения:

 • прилагане на структура на високо ниво, обща за всички стандарти на системата за управление, което опростява организациите, съчетаващи ISO 22000 със системи за управление на качеството ISO 9001 или системи за управление на околната среда ISO 14001;
 • нов подход за управление на риска – като съществен елемент в бизнеса с хранителни продукти;
 • укрепване на връзките с документи на Кодекс Алиментариус (HACCP).
 • процесният подход PDCA се използва на две нива: първото обхваща организационното планиране и контрол на системата за управление на безопасността на храните, а второто ниво (оперативно планиране и контрол) обхваща оперативните процеси в системата за управление, касаещи безопасността на храните.

Изискванията на новия стандарт имат общ характер и са предназначени да се прилагат за всички организации от хранителната верига, независимо от техния размер и сложност.

Ползи:

 • Съответствие с нормативните изисквания
 • Контролиране и намаляване на рисковете за безопасността на храните
 • Рамка за производство на безопасни храни и защита здравето на потребителите
 • Подобрена конкурентоспособност на организацията
 • Повишено доверие в потребителите

Внедряването на система за управление на безопасността на храните, спрямо ISO 22000 подобрява поддържането на системата HACCP – поставена като нормативно изискване в Закона за храните, засягаща производители и търговци на храни.


FSSC 22000

FSSC 22000 е схема за безопасност на хранителните продукти в рамките на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). FSSC 22000 се основава на общопризнатия стандарт за системите за управление на храните ISO 22000, позовава се на други изисквания, като ISO 9001, ISO/TS 22003 и технически спецификации за специфични за сектора пререквизитни програми (PRP) – ISO/TS 22002-1. Освен тези стандарти, схемата съдържа и така наречените допълнителни изисквания за FSSC, които могат да бъдат намерени в документите на схемата FSSC 22000.

Документите на схемата са достъпни на уебсайта на FSSC 22000.

FSSC 22000 може да се прилага в организации с всякакъв размер или сложност във веригата на доставка на храни/фуражи.

Ползи:

 • Възможност за търговия с клиенти, изискващи прилагане на схеми за безопасност;
 • Съответствие с разпоредбите за храните;
 • Ефективно използване на ресурсите;
 • Подобрена репутация на компанията и повишено доверие на клиентите/ потребителите.

 


HACCP – Анализ на опасностите и критичните контролни точки

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) – Анализ на опасностите и критичните контролни точки е международно признатa система за намаляване на риска от опасности, свързани с храните в организации от хранителната промишленост. HACCP е задължителен в редица страни, включително членовете на ЕС и САЩ.

Системата HACCP изисква потенциалните опасности да бъдат идентифицирани и контролирани в определени точки от процеса. Това включва биологични, химични или физически опасности. Всяко предприятие, независимо от размера или географското местоположение, което участва в производството, преработката или манипулирането на хранителни продукти, може да използва HACCP, за да сведе до минимум или да премахне опасностите за безопасността на храните в техния продукт.

HACCP се използва на всички етапи от производството на храни и процеси за приготвяне и се базира на седем основни принципа:

 1. Анализ на опасностите
 2. Определяне на критичните контролни точки (ККТ)
 3. Определяне на критичните граници
 4. Установяване на система за контрол на ККТ чрез наблюдение
 5. Установяване на коригиращи действия
 6. Установяване на процедури за проверка
 7. Въвеждане на документация

Ползи:

 • Осигуряване на безопасност на храните
 • Спазване на нормативните изисквания
 • Повишаване на доверието в клиенти и заинтересовани страни
 • Подобрена ефективност