ICG

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

  • Подпомага организациите за по-добро използване на съществуващите енергийни ресурси • Осигурява рамка за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на веригата за доставки • Позволява интеграция с други системи за управление, като например за околната среда, за здравето и безопасността. ISO 50001:2011 е приложим за всяка организация, която желае да си осигури съответствие със заявената от нея енергийна политика и би искала да докаже това на другите.