ICG

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). БДС EN ISO 19011:2011 дава указания за одит на системи за управление, включително принципи на одит, управление на програмата за одит, както и указания за оценяване на компетентността на лицата, участващи в процеса на одит, включително лицето, управляващо програмата за одит, одиторите и екипите за одит. Основните разлики между изданията от 2002 и 2011 г. са следните: областта на приложение е разширена: от одит на системи за управление на качеството и по отношение на околната среда до одит на всички системи за управление изяснена е връзката между ISO 19011 и ISO/IEC 17021 включени са методи за одит от разстояние (дистанционен одит) и концепция за риска опазването на професионална тайна е добавено като нов принцип точки 5, 6 и 7 са преобразувани поставен е акцент върху процеса на определяне и оценяване на компетентността в ново приложение А са представени нагледни примери за знания и умения, специфични за съответната област.