ICG
3Стандарт ISO 14001:2004

Системи за управление на околната среда

ISO 14001:2004 е международно признат стандарт и поставя изисквания към организациите при идентифицирането, управлението и контрола на дейностите, имащи влияние върху околната среда. Организациите извършват оценка на екологичните опасности и чрез механизми за управление и контрол свеждат риска до допустими нива, извършвайки постоянно подобрение на дейността си с прилагане на цикъла: планиране-действие-проверка-изпълнение.

Внедряването на Система за управление на околната среда, в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 14001:2004 спомага за устойчивото развитие на бизнеса, с прилагане на:

 • определяне на аспектите на околната среда
 • контрол на значимите аспекти
 • оценка на съответствието с приложимите законови и нормативни изисквания в областта на екологията
 • контрол на операциите
 • въвеждане на регламент за действие в извънредни ситуации

Ползи:

 • Демонстриране на съответствие
 • Сигурност на ръководството
 • Подобрено управление на екологичните рискове
 • Независима оценка
 • Съответствие със законовите и други изисквания
 • Непрекъснато подобрение
 • Намаляване на разходите
 • Натиск по веригата на доставки

Стандартът позволява лесно интегриране с изискванията на други стандарти (ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и др.).


 

Новини

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа продължава>

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

продължава>

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). продължава>