ICG
1Стандарт ISO 9001:2008

Системи за управление на качеството

Стандарт ISO 9001:2008 определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация:

 • Трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове;
 • Непрекъснато се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти, чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване и осигуряването на съответствие с изискванията;

Стандартът представлява набор от изисквания, приложими за всякакъв тип организации.

ISO 9001:2008 е базиран на осемте принципа на управление на качеството:

 • Фокус върху клиента
 • Лидерство на ръководството
 • Увличане на персонала
 • Процесен подход
 • Системен подход към управлението
 • Постоянно подобряване
 • Взимане на решения, базирани на факти
 • Взаимноизгодни отношения с доставчиците

Ползи:

 • Конкурентни предимства
 • Подобряване ефективността и ефикасността на бизнес –процесите и успешно управление на риска
 • Привличане на инвестиции, подобряване на репутацията
 • Оптимизиране на процесите и спестяване на разходи
 • Подобрение на обмена на информация вътре в организацията
 • Повишаване удовлетвореността на клиента

Стандартът е основа за разработване и внедряване на системи, съгласно специфични стандарти – за управление на околната среда, здраве и безопасност при работа, сигурност на информацията и др.


 

Новини

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа продължава>

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

продължава>

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). продължава>