ICG

9EN 15038:2006

Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата.

EN 15038:2006 е стандарт, който определя изисквания за качеството на услугата писмен превод. Стандартът е разработен при максимална прозрачност, публичност и достъпност за заинтересованите страни.

Този стандарт разглежда процеса на превода и всички свързани с него дейности, относно предоставянето на услугата, включително осигуряване на качеството и проследимостта. EN 15038:2006 позволява да се извършва оценяване на съответствието и сертификация.

Все повече европейски институции поставят като изискване сертификацията по EN 15038:2006 за своите доставчици на преводачески услуги.

Наличието на сертифицирана система, съгласно EN 15038:2006 е доказателство за предоставяне на качествени услуги и дава конкурентно предимство на организациите.

 

Новини

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа продължава>

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

продължава>

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). продължава>