ICG
4Стандарт ISO 50001:2011

Системи за енергийно управление.

ISO 50001:2011 определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията, чиято цел е да се позволи на организацията да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийна ефективност, използване на енергия и потреблението.

ISO 50001 осигурява на организациите управленски стратегии за повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите и подобряване на околната среда.

Стандартът определя изискванията, приложими към използването на енергията и нейното потребление, включително относно измерване, документиране и докладване, проектиране и практики за възлагане на обществени поръчки за оборудване, системи, процеси, които допринасят за енергийните характеристики.

Ползи:

  • Подпомага организациите за по-добро използване на съществуващите енергийни ресурси
  • Осигурява рамка за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на веригата за доставки
  • Позволява интеграция с други системи за управление, като например за околната среда, за здравето и безопасността.

ISO 50001:2011 е приложим за всяка организация, която желае да си осигури съответствие със заявената от нея енергийна политика и би искала да докаже това на другите. Такова съответствие се потвърждава или чрез самооценка и декларация за съответствие на собствена отговорност, или чрез сертификация на системата за енергийно управление от външна организация.


 

Новини

Здраве и безопасност

ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа продължава>

Международната организация за стандартизация (ISO)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане” (Energy management system – Requirements with guidance for use).   Ползи от въвеждане

продължава>

Излезе официалното издание на български език на БДС EN ISO 19011:2011

Българският институт за стандартизация издаде с превод на български език БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление”. Това второ издание отменя и заменя първото издание (ISO 19011:2002). продължава>